Tony Conrad showing Xiaowei Wang some raccoon videos

Taken on August 03, 2021